Actualisatie Toekomstvisie Plaspoelpolder

Vivienne Medik July 22, 2019 187 keer bekeken

De toekomstvisie Plaspoelpolder (2017) wordt geactualiseerd. Op dinsdag 09 juli 2019 is het concept addendum vastgesteld door het College van B&W. Dit document is een toevoeging op de huidige visie. Op 24 september wordt dit ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Concept addendum

Vanuit de huidige toekomstvisie is er samen met de verschillende partners hard gewerkt aan diverse veranderingen en verbeteringen in de Plaspoelpolder. Echter zijn door actuele marktontwikkelingen, zoals het vertrek van Shell en de vraag naar kantoren, bedrijfsruimte en woningen, een aantal wijzigingen en aanscherpingen van deze visie noodzakelijk. Op dinsdag 09 juli is het concept addendum vastgesteld door het College van B&W. Dit zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad na het zomerreces.

Toevoegingen

Dit addendum is een toevoeging op de Toekomstvisie Plaspoelpolder en dient de speerpunten van de toekomstvisie beter te bewerkstelligen: het bereiken van een 24/7 verblijfsklimaat en daarmee een goed vestigingsklimaat van de Plaspoelpolder.

Een belangrijke toevoeging is om op meer locaties functiemenging toe te staan, waaronder wonen. Er is een nieuwe gebiedsindeling, waarbij ieder deelgebied zijn eigen profiel kent met toegestane functies. Bovendien is er met het addendum de wens voor een campusmilieu op het Kesslerpark en een duidelijke definitie van werken, hotel, flexwonen en wonen toegevoegd.

Deze aanpassingen zijn wenselijk om verschillende redenen. Ten eerste helpen de aanpassingen om het aantal leegstaande kantoren terug te dringen. Ten tweede bieden deze toevoegingen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de enorme vraag naar woningen in de regio. Daarbij draagt functiemenging bij aan een 24/7 verblijfsklimaat en daarmee het vestigingsklimaat van de Plaspoelpolder. De economische omstandigheden zijn nu gunstig om vaart te maken in de revitalisering van de Plaspoelpolder.

Proces

Het concept addendum is op 28 mei tijdens een druk bezochte consultatiebijeenkomst ter consultatie gelegd. Ook zijn er in de maand mei en juni gesprekken geweest met BBR, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en desgevraagd met partijen, zoals projectontwikkelaars. In deze maanden is duidelijk geworden dat de ingezette koers van dit addendum wordt ondersteund. Mede op basis van de opgehaalde input tijdens de consultatiebijeenkomst op 28 mei, is een definitieve versie van het addendum opgesteld worden om nog voor het zomerreces ter vaststelling voor te leggen aan het College van B&W en aan het einde van de zomer aan de gemeenteraad.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl (link stuurt een e-mail) t.a.v. V.L. Medik.

Huidige Toekomstvisie

Een toekomstvisie is nodig om een duidelijk beeld te hebben van de ambities. Dat beeld is belangrijk om initiatiefnemers met plannen voor investeringen duidelijkheid te bieden over kansen en (on)mogelijkheden in de Plaspoelpolder. Tegelijkertijd geeft een toekomstvisie de gemeente Rijswijk handvatten om initiatieven uit de markt te beoordelen. In de Toekomstvisie wordt het gebied en het krachtenveld waarin het zich bevindt geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in zes speerpunten voor de gebiedsaanpak: (1) volwaardig onderdeel van Rijswijk, (2) sterk verblijfsklimaat, (3) werkgelegenheid en onderwijs, (4) groen en duurzaam, (5) specifieke kwaliteiten en milieus versterken en (6) benutten van de goede ligging en perfecte ontsluiting. Deze speerpunten blijven in de actualisatie van de toekomstvisie Plaspoelpolder onveranderd.